ΣΧΟΛΕΙΑ

Προετημασία και συντήρση των κτηρίων του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου ενόψη της χειμερινής περιόδου.